Webový Informační Systém - Uživatelská příručka

Rozhraní je složeno z několika stránek sloužících různým účelům. Pohyb mezi jednotlivými stránkami rozhraní se provádí většinou přes horní modrou navigační lištu se záložkami odkazujícími na jednotlivé sekce systému.

Tato příručka je členěna podle tématických částí. V každé sekci je uveden postup pro provedení většiny činností, které rozhraní umožňuje. Na konci příručky je sekce se zvláštními funkcemi pro studenty, uživatele a správce.1) Základní práce s rozhraním

Přihlášení uživatele:
Po vstupu na úvodní stránku systému se zobrazí formulář, do kterého je nutné zadat přidělené uživatelské jménu a heslo. Pokud jsou údaje správné, proběhne přihlášení a zobrazí se hlavní stránka fóra. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, je nutné obrátit se na správce systému.

Odhlášení uživatele:
Po ukončení práce se systémem je z bezpečnostních důvodů nutné provést odhlášení. To je provedeno kliknutím na záložku odhlásit v horní navigační liště.

Vyhledání informací o ostatních uživatelích systému:
V navigační liště záložku vyberte záložku uživatelé. Zobrazí se stránka s formulářem, do kterého je nutno zadat login nebo příjmení hledaného uživatele. Po potvrzení tlačítkem hledat program zobrazí všechny odpovídající uživatele a jejich údaje.

Změna vlastních údajů a hesla:
Vybere v navigační liště záložku osobní údaje. Na zobrazené stránce je váš stávající telefon a email. Tyto údaje lze změnit a následné uložení potvrdit tlačítkem změnit údaje. Dole na stránce je také druhý formulář umožňující změnit vaše heslo. Do příslušného pole vyplňte svoje aktuální a dvakrát nové heslo. Změnu potvrďte tlačítkem změnit heslo

Zobrazení rozvrhu uživatele:
Na stránce uživatelé vyhledejte uživatele, jehož rozvrh chcete zobrazit. Pod jeho údaji se nachází tlačítko rozvrh. To otevře novou stránku se zobrazeným rozvrhem vybraného uživatele. Pro zobrazení vlastního rozvrhu je možné použít rychlejší cestu. Vyberte záložku osobní údaje. Dole na stránce se nachází tlačítko zobrazit rozvrh, které zobrazí rozvrh právě přihlášeného uživatele.2) Práce s diskusním fórem

Zobrazení existujících diskusních témat:
V navigační liště zvolte záložku fórum. Na zobrazené stránce je seznam všech diskusních témat. Témata jsou rozdělená na důležitá a ostatní. Důležitá se týkají školních záležitostí a jsou zobrazeny v horní části. Ostatní jsou určeny pro volnou diskusi studentů a jsou zobrazeny v dolní části fóra.

Založení nového tématu:
Pod zobrazenými tématy je formulář. Do něj napište název nového tématu a vytvoření potvrďte tlačítkem založit.

Zobrazení příspěvků tématu:
Vyberte požadované téma. Pro zobrazené jeho obsahu klikněte na jeho název (měl by být podtržen). Zobrazí se stránka obsahující posledních deset příspěvků. Pohyb mezi příspěvky (zobrazení starších nebo novějších příspěvků) se provádí tlačítky starší nebo novější umístěnými pod zobrazenými příspěvky.

Vložení nového příspěvku:
Pokud se nacházíte na stránce s obsahem určeného tématu, přidání nového příspěvku do tohoto tématu provedete vyplněním textu příspěvku do formuláře, který se nachází dole pod zobrazenými příspěvky.3) Práce s dokumenty

Vyhledání dokumentu:
V navigační liště zvolte záložku dokumenty. V tabulce s názvem vyhledat dokumenty zvolte v poli kategorie předmět, kterého se hledaný dokument týká. Pokud se dokument netýká konkrétního předmětu, zvolte kategorii společné dokumenty. Po potvrzení tlačítkem vyhledat se zobrazí seznam všech dokumentů patřících do zvolené kategorie spolu s jejich popisem. Stáhnutí požadovaného souboru lze provést kliknutím pravým tlačítkem myši na název dokumentu a zvolením položky uložit cíl jako... nebo uložit odkaz jako....

Vložení dokumentu:
Vložení nového dokumentu do systému se provádí formulářem v horní části na stránce dokumenty. Pro úspěšné vložení je potřeba zvolit požadovaný soubor z Vašeho počítače a zvolit kategorii, do které dokument patří.
V současné době mohou do systému nahrávat dokumenty pouze vyučující!4) Funkce pro studenty

Zápis na zkoušky:
V navigační liště vyberte záložku zkoušky. V horní části stránky jsou zobrazeny všechny zkouškové termíny, ne které jste přihlášení. Zahrnuty jsou pouze termíny, které ještě neproběhly. Ve spodní části je možné zobrazit libovolné zkouškové termíny a přihlásit se na ně. Výběr termínů se provádí roletkami semestr a předmět.
Zápis na zkoušku a odhlášení ze zkoušky lze provést tlačítky zapsat a odhlásit. Při zápisu na zkoušku platí několik omezení. Zápis lze provést nejpozději předchozí den před zkouškou (do půlnoci). Zápis lze provést pouze na zkoušku, která ještě nemá vyčerpanou kapacitu. Najednou nelze mít zapsáno víc termínů zkoušky z jednoho předmětu. Odhlásit ze zkoušky je možno nejpozději den před jejím konáním (do půlnoci).

Studijní výsledky:
V navigační liště vyberte záložku osobní údaje. Dole je tlačítko studijní výsledky. Po jeho zvolení se zobrazí stránka se všemi do rozvrhu zapsanými předměty členěnými podle semestrů. U každého je také uvedeno hodnocení a informace, jestli je předmět úspěšně ukončen.5) Funkce pro vyučující

Zkouškové termíny:
V navigační liště vyberte záložku zkoušky. V horní části stránky je zobrazen formulář umožňující vytvořit nový zkouškový termín. Pro vložení nového termínu vyplňte správně všechny údaje do formuláře a potvrďte tlačítkem přidat. Termín se vytvoří a otevře pro zápis studentům.
Ve spodní části je možné zobrazit libovolné zkouškové termíny. Výběr termínů se provádí roletkami semestr a předmět. U zobrazených termínů je možné zobrazit seznam přihlášených studentů kliknutím na odkaz zobrazit studenty. Otevře se nová stránka (přizpůsobená k tisku) se seznamem všech přihlášených studentů včetně jejich ročníku a formy studia. Libovolný zobrazený zkouškový termín lze také smazat tlačítkem smazat. Tím bude údaj o tomto termínu nenávratně smazán, včetně údajů o přihlášených studentech!

Hodnocení:
Pokud chce vyučující zapsat studentovi známku, vyhledá studenta na stránce uživatelé. Pod jeho údaji je tlačítko hodnocení. To otevře stránku se seznamem všech předmětů, které má student zapsán. Předměty jsou členěny do semestrů. U každého předmětu jsou (podle způsobu zakončení předmětu) k dispozici tlačítka pro udělení nebo zrušení zápočtu a roletka pro zapsání známky.6) Funkce pro správce

Fórum:
Správce může na fóru mazat jednotlivé příspěvky nebo celá témata. Smazání příspěvku se provede tlačítkem smazat umístěným v horní části příspěvku, vedle autora a data. Smazání tématu se provádí tlačítkem smazat, které je na hlavní stránce vedle názvu každého tématu.

Mazání dokumentů:
Dokumenty vložené do systému může správce smazat. Nejprve je nutné na stránce dokumenty vyhledat požadovaný dokument. Vedle jeho názvu se nachází tlačítko smazat, kterým se soubor odstraní ze systému.

Přidávání a změna uživatelů:
Správce může vytvářet nové uživatele a měnit všechny údaje existujících uživatelů. Pro vložení nového uživatele do systému, zvolte na stránce uživatelé tlačítko vložit uživatele. Otevře se nová stránka s formulářem, do kterého vyplňte všechny uvedené údaje o uživateli. Část formuláře s názvem údaje o studentovi vyplňte pouze pokud je přidávaný uživatel student. Nepovinné údaje vyplňovat nemusíte. Uživatele vytvoříte tlačítkem odeslat. Uživatelovo heslo bude nastaveno na hodnotu jeho rodného čísla a uživatel si jí sám může kdykoliv změnit.
Pro změnu údajů uživatele je nutné na stránce uživatelé najít požadovaného uživatele. Pod jeho údaji je tlačítko upravit. To otevře stránku se stejným formulářem, který slouží pro přidávání uživatelů. Ve formuláři jsou vyplněny stávající údaje uživatele, které je možné změnit. Změnu potvrdíte tlačítkem odeslat.
Správce může také nastavit heslo uživatelům, kteří ho zapomněli. To je provedeno vyhledáním uživatele a pod jeho údaji vybráním tlačítka nastavit heslo. Uživatelovo heslo bude nastaveno na hodnotu jeho rodného čísla.
Další schopností správce je změna stavu uživatelů. Nejprve je potřeba vyhledat požadovaného uživatele. Pokud je to vyučující nebo jiný správce, pod jeho údaji je tlačítko zrušit nebo obnovit. Tlačítkem zrušit je možno označit tento účet jako neaktivní (například pokud už učitel na škole nepracuje). Uživatel se nebude moci do systému přihlásit a ostatní uživatelé ho v databázi neuvidí. Tlačítkem obnovit je naopak možné označit účet jako normálně aktivní. Pokud je uživatel student, pod jeho údaji je tlačítko historie. To otevře stránku s výpisem všech změn studijních stavů studenta spolu s datem změn. Správce může tlačítkem smazat odstranit libovolný stav. Naopak pomocí formuláře zobrazeného dole může zvolený stav k určenému datu přidat.

Správa semestrů a předmětů:
Správce může mazat existující a přidávat nové výukové semestry. To provádí na stránce výuka. Mazání semestru se provádí tlačítkem smazat. Semestr bude smazán pouze pokud v něm není vytvořen žádný rozvrh. Přidání nového semestru se provede formulářem pod seznamem semestrů. Na této stránce je také tlačítko předměty, které otevře stránku se správou předmětů
Správce může přidat nový předmět, změnit údaje stávajícího předmětu. nepoužívané předměty vyřadit a naopak vyřazené zpátky obnovit. K tomu je nutné dostat se na stránku pro správu předmětů. Zde je formulář pro přidání a úpravu předmětů a pod ním jsou zobrazeny všechny evidované předměty. Předměty jsou rozděleny na používané (v horní části) a vyřazené (ve spodní části).
Přidání předmětu se provádí formulářem zobrazeným v horní části stránky. Tam uvede správce všechny potřebné údaje a předmět vytvoří tlačítkem odeslat. Předmět nebude vytvořen, pokud bude existovat předmět se stejným kódem. Úprava předmětu se provede kliknutím na tlačítko změnit. Údaje předmětu se zobrazí v horním formuláře, kde je možné je upravit a uložit tlačítkem odeslat.
Předmět lze označit jako nepoužívaný tlačítkem vyřadit. Předmět nebude k dispozici pro tvorbu rozvrhu a zápis zkoušek. Naopak vyřazený předmět lze zařadit zpět mezi používané tlačítkem obnovit.

Tvorba rozvrhů:
Tvorba hromadných rozvrhů se provádí na stránce rozvrhy. Na ní se lze dostat výběrem záložky výuka v navigační liště a na zobrazené stránce výběrem tlačítka rozvrhy.
Na této stránce je v horní části formulář pro přidání nové hodiny předmětu do rozvrhu skupiny studentů. Skupina je určena ročníkem a formou studia. Správce Vybere požadovaný předmět, určí dobu jeho výuky, vyučujícího, učebnu a skupinu studentů, pro kterou je hodina určena. Vytvoření potvrdí tlačítkem přidat. Vytvořená hodina se vloží do rozvrhu všech studentů, kteří v danou chvíli patří do určené skupiny. Pokud chcete vytvořit hodinu volitelného předmětu, zvolte při tvorbě hodiny skupinu volitelný předmět. Tato hodina nebude zapsána žádnému studentovi a zápis na ní se bude provádět jednotlivě.
V dolní části stránky je zobrazen rozvrh jednotlivých skupin. Výběr požadované skupiny je proveden roletkovým formulářem v horní části tabulky. U každé zobrazené hodiny je tlačítko smazat, které umožní vybranou hodinu z rozvrhu odstranit. Libovolnou hodinu je možné z rozvrhu smazat pouze v pokud žádný student, který jí má zapsanou, nemá tento předmět uzavřen.
Pro změnu rozvrhu jednotlivých studentů, je nutno nejdřív na stránce uživatelé vyhledat požadovaného studenta. Pod jeho údaji je tlačítko rozvrh, které otevře stránku s osobním rozvrhem daného studenta. V horní části jsou zobrazeny hodiny, na které je student v daném semestru zapsán. Výběr semestru se provádí roletkou semestr umístěnou nad výpisem hodin. U každé hodiny je tlačítko smazat, které umožňuje smazat hodinu z rozvrhu tohoto studenta. Hodina nebude smazána pokud má student tento předmět již ukončen. V dolní části stránky jsou roletky pro výběr semestru a skupiny studentů. Pod nimi je zobrazen rozvrh pro odpovídající skupinu. U každé zobrazené hodiny je tlačítko přidat, které přidá tuto hodinu do rozvrhu studenta. Hodina nebude přidána, pokud už jí má již student jednou zapsanou.